preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin

Login

 

ŠKOLSKE NOVINE


 

Vremenik pismenih provjera


Predmetna nastava

POPIS UDŽBENIKA ZA 2017./2018.

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

E-KNJIŽNICA

Tražilica
Anketa
Upisuješ li svoje podatke u neku od
tražilica da vidiš koji su podaci o tebi dostupni na internetu?ŠKOLSKO ZVONO

NJEMAČKI RJEČNIK

E-LEKTIRE


MATEMATIKA

ENGLESKA GRAMATIKA

RAZREDNA NASTAVA

E-ČASOPISI
 
NATJEČAJ
Sanja Topuzović / datum: 15. 6. 2018. 12:52

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) ravnateljica Osnovne škole „VJEKOSLAV  KLAIĆ“ GARČIN,  raspisuje 

NATJEČAJ

za popunu slobodnog  radnog  mjesta

 

 1. DOMAR-LOŽAČ
 1. izvršitelj,   neodređeno  radno  vrijeme,

puno radno vrijeme

Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati i slijedeću vrstu i razinu obrazovanja: završena srednja škola tehničke struke,

 Posebni uvjeti:

1.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rukovatelja centralnog grijanja.

2.Uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dostavit će kandidati naknadno, nakon obavljenog razgovora s poslodavcem.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolbu, životopis, presliku svjedodžbe i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja, presliku rodnog lista,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku potvrde o stažu osiguranja (HZMO). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Zaprimljena dokumentacije ne vraća se kandidatima 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom. 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
a dodatne informacije o dokazima na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vraćamo).
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, osobno ili putem pošte na adresu škole: Osnovna škola „Vjekoslav  Klaić“ Garčin, Kralja Tomislava 75, 35212  Garčin
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
                               O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-vklaic-garcin.skole.hr


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Sanja Topuzović / datum: 1. 3. 2018. 16:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) ravnateljica Osnovne škole „VJEKOSLAV  KLAIĆ“ GARČIN,  raspisuje 

                                                                               NATJEČAJ

                                                           za popunu slobodnog  radnog  mjesta

 

 1. UČITELJ  ENGLESKOG  JEZIKA U MATIČNOJ I PODRUČNIM  ŠKOLAMA
 1. izvršitelja,   određeno  radno  vrijeme do povratka radnice s bolovanja,

nepuno radno vrijeme20satitjedno

 

 

 

Uvjeti utvrđeni  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01):

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolbu, životopis, presliku svjedodžbe, presliku rodnog lista,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku potvrde o stažu osiguranja (HZMO). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Zaprimljena dokumentacije ne vraća se kandidatima  

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                               O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-vklaic-garcin.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

                                                                

               Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na navedenu adresu.

                                                              Prijave dostaviti na adresu:

                                             OSNOVNA ŠKOLA "VJEKOSLAV  KLAIĆ“ GARČIN

                                                                     KRALJA  TOMISLAVA  75

                                                                           35212  GARČIN

                                                                              (za natječaj)

 


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV - KVARNER
Sanja Topuzović / datum: 5. 2. 2018. 12:12

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

1/2018

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

OŠ Vjekoslava Klaića

 

Adresa:    

Kralja Tomislava 75

 

Mjesto:

Garčin

 

Poštanski broj:

35212

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

sedmog a i b

razreda

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 •  

Škola u prirodi

 •  
 •  

 

 1.  

Višednevna terenska nastava

 •  
 •  

 

 1.  

Školska ekskurzija

3 dana

2 noćenja

 

 1.  

Posjet

 •  
 •  

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

 1.  

u Republici Hrvatskoj 

hrvatsko primorje (Kvarner)

 

 1.  

u inozemstvu

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 23.

svibnja

do 25.

svibnja

2018.

 

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

20

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

2

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

2

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Garčin

 

Usputna odredišta

Rijeka, Crikvenica

 

Krajnji cilj putovanja

Krk

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

 1.  

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

 

 1.  

Vlak

 

 

 1.  

Brod

 

 

 1.  

Zrakoplov

 

 

 1.  

Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s X  jednu ili više mogućnosti smještaja

 

a)

Hostel

x

 

b)

Hotel

 1.  

 

c)

Pansion

x

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

x

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

x

 

f)

Drugo (upisati što se traži)

prehrana mora uključivati ručak

 

10.

U cijenu ponude uračunati: 

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X  (za  e)

 

 1.  

Ulaznice za

crkva sv. Lucije u Jurandvoru, Gradina (tvrđa na Trsatu), Aquarium, brodica za otok Košljun, ulaznice za franjevački samostan

 

 1.  

Sudjelovanje u radionicama

 

 

 1.  

Vodiča za razgled grada

 1.  

 

d)     

Drugi zahtjevi

 

 

 1.  

Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

 1.  

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na  

 •  
 1.  

 

 1.  

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

 

 1.  

otkaza putovanja

 

 

 1.  

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

 

 

 1.  

oštećenja i gubitka prtljage

 

12.        Dostava ponuda

 

Rok dostave ponuda je

9. veljače 2018.                               

 •  

         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana

13. veljače 2018.

u         14        sati.

                               
 

 

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 2. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

        a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 1. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
 2. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV
Đuro Vinković / datum: 4. 3. 2016. 09:54

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:
1. TAJNIK/ICA ŠKOLE
2. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Đuro Vinković / datum: 2. 2. 2016. 13:17

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

1.UČITELJ ENGLESKOG  JEZIKA – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Đuro Vinković / datum: 2. 2. 2016. 13:16

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

1.UČITELJ LIKOVNE  KULTURE  – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na određeno vrijeme


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju